Ilustracja usługi Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Możliwość wszechstronnego rozwoju poznawczego i społecznego dziecka z zaburzeniami w rozwoju.

  zajęcia 50 minut (w tym rozmowa z rodzicami)

Co to jest terapia pedagogigczna i jaki jest jej cel?

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą odpowiednio dobranych metod i technik na przejawy i przyczyny trudności dzieci w uczeniu się, wynikające z różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju. Celem terapii pedagogicznej jest zapobieganie niepowodzeniom szkolnym oraz eliminowanie ujemnych konsekwencji już występujących niepowodzeń, takich jak: brak umiejętności i wiedzy, skutki emocjonalne i społeczne - niskie poczucie własnej wartości i przekonanie o braku zdolności, zaburzenia emocjonalne wynikające z napotykania trudności edukacyjnych.

Odpowiednio dobrane, w oparciu o indywidualną diagnozę rozwoju dziecka, ćwiczenia dadzą Twojemu dziecku możliwość rozwijania zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych i umiejętności szkolnych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej, poprzez rozwijanie percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo – językowych, sprawności ruchowej (w obszarze motoryki małej i dużej), orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, i wzrokowo-ruchowo-słuchowej, pamięci słuchowej i wzrokowej, myślenia czy koncentracji uwagi.

Terapia pedagogiczna pomaga dzieciom z objawami ryzyka dysleksji, ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią czy dyskalkulią, przejawiającym symptomy ADHD, mającym trudności z koncentracją uwagi, nieustaloną lub skrzyżowaną lateralizację, jak również trudności w obszarze emocjonalno-motywacyjnym i społecznym. Stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z zaburzeniami w rozwoju, na miarę ich możliwości.

Zdjęcie ilustracyjne usługi

Jak przebiega terapia?

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej prowadzimy indywidualnie, w oparciu o z wnioski wynikające z diagnozy rozwoju. Stosowane przez nas metody i techniki są dobierane adekwatnie do potrzeb, wynikających ze stwierdzonych deficytów i zaburzeń, z uwzględnieniem mocnych stron dziecka. Metody i techniki, które stosujemy w pracy terapeutycznej zależą od indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka i dobierane są indywidualnie. W pracy wykorzystujemy założenia terapii neurobiologicznej i oparte na nich techniki Metody Krakowskiej, Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapię EEG Biofeedback i inne. 

Postępy w terapii zależą od wielu czynników, między innymi od poziomu inteligencji dziecka, wieku dziecka, zakresu zaburzeń, a w szczególności od systematyczności ćwiczeń i współpracy terapeuty z rodzicami. Wczesne rozpoznanie zaburzeń, jeszcze na etapie przedszkolnym lub na początku nauki w szkole i intensywna praca terapeutyczna mogą znacząco zmniejszyć deficyty rozwojowe i zapobiec trudnościom w nauce lub usunąć już istniejące. Im wcześniej zostaną rozpoczęte zajęcia terapeutyczne, tym większa szansa na to, że Twoje dziecko lepiej będzie sobie radziło w sferze edukacyjnej i społecznej w szkole.

W sprawie tej usługi skontaktuj się z

Patrycja Ruthendorf-Przewoska

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG biofeedback, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dzięki Naszej pasji i Twojemu zaangażowaniu, razem możemy zdziałać wiele!

Skontaktuj się